การประกันสินค้า

            

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

สินค้าของยี่ห้อ XIGZAG ทุกชนิดมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี , 2 ปี และ 3ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทจะทำการซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้องเนื่องจาก
ความผิดพลาดของทางโรงงานผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานตามปกติ
2. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
3. บริษัทให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาหตุดังต่อไปนี้

ก. ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ 
ข. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ
ค. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม แตก หัก เสื่อมสภาพ ช็อต ไหม้ อยู่ในสภาพไม่ปกติ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือการขนส่ง
ง.ลูกค้าใช้สินค้าผิดประเภท

5. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ก. รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกันไม่ตรงกับเครื่องที่นำไปซ่อม
ข. บัตรรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลี่ยนแปลง เติม หรือ ตัดทอนข้อความ
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

6.ถ้าการทางบริษัทฯไม่มีอะไหล่ในสต็อก ทางลูกค้าต้องรอสินค้าประมาณ2สัปดาห์ 
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯจะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณ ให้ลูกค้าทราบและแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ 

7. ซ่อมสินค้าชิ้นนั้นให้ใช้งานได้ปกติ ส่งคืนตัวเดิม

หมายเหตุสินค้าห้ามใช้งานเกิน8ชั่วโมงต่อวัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าบางรายการอาทิ เช่น ตัวโคมหลอดไฟ ที่สามารถเกิดสนิมหรือ แตกร้าวจากการเสื่อมสภาพได้ แต่บริษัทฯจะรับซ่อมแซมตัวหลอดไฟLED และ Driver เท่านั้น